top of page

Reserverings- en huurvoorwaarden van de Gites Le Reve du Sanglier & Bisou de la Roche

Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. verhuurder : De eigenaren van Le Reve du Sanglier & Bisou de la Roche
b. Hoofdhuurder/huurder : de wederpartij van verhuurder., zijnde degene te wiens behoeve 
de huur is bedongen en derhalve degene, die de vakantiewoning huurt.

Algemeen.

1. Algemeen.
1.1. Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de verhuurder, als voor degene die de reservering plaatst.
1.2. De verhuurder verplicht zich contractueel de vakantiewoning ter beschikking te stellen,
overeenkomstig de beschrijving ervan op de internetsite op het moment van reservering.
Evidente afwijkingen t.a.v. deze beschrijving binden de verhuurder niet.

Reserveren.

2. Reservering.
Reservering van een vakantiewoning geschiedt via internet.
Deze vorm van reserveren is definitief en bindend voor u.

Huurovereenkomst.

3. Huurovereenkomst.
3.1. Na de reservering krijgt u per e-mail uw factuur toegestuurd. Deze factuur is gelijk aan een huurovereenkomst Deze
overeenkomst zal in de Nederlandse taal opgesteld zijn. Alvorens te kunnen reserveren dient
u zich "akkoord" te verklaren met onze voorwaarden en bent u evenals de verhuurder verplicht u te
houden aan de bepaling van de huurvoorwaarden, met name aan de betalings-
termijnen zoals in de huurvoorwaarden vermeld. Wijzigingen zijn soms, tot 2 maanden voor
aankomst, in overleg mogelijk, maar brengen altijd 40,- euro administratiekosten met zich mee.
3.2. In de factuur zijn de volgende gegevens vastgelegd: reserveringsnummer/factuurnummer en naam
en adres van uw vakantiewoning, de huurperiode, het aantal volwassen personen en het aantal kinderen. Indien er huisdieren worden meegenomen dient dat altijd van te voren vermeld te worden en zal dit ook op de factuur worden vermeld.  De aankomst- en vertrektijd en data, de huurprijs, de waarborgsom, eventuele bijkomende kosten en de betalingstermijnen. 
3.3. Bij reservering dient u te reserveren voor het maximaal aanwezige aantal personen
tijdens de huurperiode. 

Prijzen.

4. Prijzen.
4.1. Genoemde prijzen zijn bindend voor het jaar van datering van de prijslijst. 
4.2. Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.
4.3. De prijzen zijn inclusief gas/elektra/water tot 20 euro per dag. Bij de aankomst en vertrek van de huurders zullen de elektra-/gas-/water- meterstanden worden opgenomen. Mocht het verbruik hoger zijn dan 20 euro per dag, dan zal dit 1 op 1 met u worden verrekend. De op dat moment geldende energietarieven zullen aan het begin van de verhuurperiode aan u worden medegedeeld.
Wanneer de woning niet opgeleverd wordt zoals onder paragraaf 10 (hieronder) wordt uiteengezet kan dit leiden tot extra schoonmaakkosten. Deze kunnen van de borg worden ingehouden.

Betaling.

5. Betaling.
5.1. Binnen drie dagen na ontvangst van de factuur dient de eerste aanbetaling gedaan
te worden, te weten 50 % van de huursom inclusief toeslag. Dit bedrag dient ten laatste op de
datum, zoals vernoemd bij de 1e betaling, op onze rekening te zijn bijgeschreven.
5.2. Het resterend huurbedrag + de borgsom dient ten laatste zes weken voor aankomst in de vakantiewoning
(zie datum 2e betaling), op onze rekening te zijn bijgeschreven.
5.3. Bij boekingen vanaf twee maanden voor aankomst dient bij ontvangst van de
huurovereenkomst het volledig huurbedrag plus de waarborgsom ineens overgemaakt te worden.
5.4. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de huurovereenkomst
automatisch te vervallen zonder terugbetaling, noch willekeurige vergoeding.

Waarborg.

6. Waarborg.
6.1. Ten laatste 14 dagen voor aankomst van de huurder dient de waarborgsom zoals genoemd in
de huurovereenkomst voldaan te worden. Deze waarborgsom heeft voornamelijk een preventieve
bedoeling en dient ter dekking van eventuele schades aan de woning, zijn omgeving en zijn
inboedel. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een
aanvullende betaling te doen.
6.2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de hele groep medehuurders en voor eventuele
gasten en huisdieren.
De hoofdhuurder, zijn medehuurders en alle andere namens hoofdhuurder aanwezige personen
en huisdieren, dienen de door hoofdhuurder gehuurde vakantiewoning en zijn inventaris als een
goed huisvader te beheren met inachtneming van de rust voor de omgeving.
6.3. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning, zijn
omgeving of zijn inventaris, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden.
De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse
te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem afgesloten
schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders
of eventuele bezoekers en huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek
geconstateerd worden.
6.4. Wanneer schades direct gemeld worden, zoals voorgeschreven in 6.3., kan overleg met
de verhuurder gepleegd worden. Wanneer schades na vertrek van de hoofdhuurder worden geconstateerd,
zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
6.5. Evidente gebreken aan de woning of zijn inventaris dienen, binnen twee uur na het
betrekken van deze, aan de verhuurder gemeld te worden.
De eindcontrole wordt door de schoonmaker/ster na uw vertrek gedaan.
6.6. De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na uw vertrek onder aftrek van eventuele kosten of
schades gerestitueerd. Bij schades groter dan 50,00 euro, mag deze termijn overschreden worden.

Annulering.

Ten aanzien van een annulering hanteren wij de voorwaarden van Recron, Vereniging van recreatieondernemers Nederland 

Zie: http://www.groepsaccommodaties-nederland.nl/downloads/Voorwaarden_Groepsaccommodaties_Nederland-versie_1_januari_2017.pdf

Daarnaast rekenen we altijd 10% administratiekosten.

Voor groepen kunt u de risico's voor een onverhoopte annulering beperken. Hiervoor verwijzen wij u naar: http://www.groepsannuleringsverzekering.nl/


Aantal personen - huisdieren.

7. Aantal personen/ huisdieren.
7.1. Bij overschrijding van het maximum toegelaten aantal personen en/of huisdieren zoals
opgenomen in de huurovereenkomst, behoudt de verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst
van rechtswege ontbonden te beschouwen en de toegang tot de vakantiewoning te weigeren.
In dit geval zal door de verhuurder geen enkele terugbetaling worden verricht, noch zal enige vergoeding worden uitbetaald door de verhuurder aan de huurder.
Dit zelfde geldt bij overtreding van artikel 6.2. en 6.3.

Aankomst- vertrektijden.

8. Aankomst- en vertrektijden.
8.1. Binnen de door huurder gereserveerde periode en tijden, is huurder vrij in de keuze van
aankomst- of vertrektijden. Huurder mag echter niet eerder arriveren dan de in de
huurovereenkomst genoemde tijd. Huurder mag ook niet later vertrekken dan de in de 
huurovereenkomst genoemde tijd. 
8.2. Bij het overschrijden van de vertrektijd kan een aansluitende huurperiode in rekening
gebracht worden met alle eventuele claims en daaruit voortvloeiende kosten van volgende
huurders. Ook zullen de uren van een wachtende schoonmaakster doorberekend worden tegen
39,00 euro (incl. BTW) per uur.

Huisregels.

9. Huisregels.
9.1. Door zich akkoord te verklaren met de reserverings- en huurvoorwaarden van de verhuurder, verbindt de huurder zich ertoe het hierna volgend huisreglement na te leven en te doen naleven door de andere huurders of door medehuurders, eventuele bezoekers en aanwezige huisdieren. Dit huisreglement luidt als volgt: 
9.2. Onze schoonmakers kennen het huis van binnen en van buiten. Tijdens de schoonmaak doen
zij de controle en vullen de inventaris weer aan. Normaal gesproken moet de inventaris dus in
orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u binnen twee uur na aankomst ons
hiervan op de hoogte te brengen. Uiteindelijk bent u bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering.
9.3. Om het matras zit een molton ter bescherming van het matras. Om de kussens zit een kussensloop om het kussen te beschermen. Bij het bevuilen van onze molton of kussensloop wordt u per bed 9,50 euro in rekening gebracht. 
Het reinigen van een deken kost 19,50 euro.
9.4. Vuur maken is alleen toegestaan in de aanwezige houtkachel en pizzaoven binnenshuis.
Buiten vuur stoken is  alleen toegestaan in ijzeren vuurplaats  De barbecue is uitsluitend bestemd om met
houtskool gebruikt te worden!
9.5. Het is niet toegestaan om buitenshuis (in de tuin) muziek te spelen of te maken. Bezorg uw buren geen overlast zeker niet 's-avonds na 22.00 uur.
9.6. Het is verboden maandverband, tampons of dergelijken door de w.c. trekken. Dit veroorzaakt verstoppingen. Het toilet beschikt over een afvalemmertje dat hiertoe dient te worden gebruikt. Het is eveneens verboden bleekwater te gebruiken, aangezien de
vakantiewoningen beschikken over biologische zuiveringsstations.
9.7. Indien de huurder toestemming heeft gekregen om een huisdier mee te brengen, mag van de
aanwezigheid van dit huisdier niets meer te constateren zijn na het vertrek van de huurder.
De uitwerpselen van deze huisdieren, zowel binnen als buiten de vakantiewoning, dienen voor
het vertrek door de huurder te worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de haren van deze
huisdieren. Bij in gebreke blijven van de huurder, zal hiervoor een supplement 
schoonmaakkosten worden aangerekend van 39,00 euro per uur.
9.8. Teneinde de veiligheid van de huurders te verhogen, beschikt Bisou de la Roche over meer brandblussers. De verhuurder raadt de huurder dringend aan degebruiksaanwijzing hiervan grondig door te nemen. Het is verboden het zegel van de blussers
zonder goede reden te verbreken of te verwijderen. Indien de verhuurder de blussers dient te her vullen (hetgeen een wettelijke verplichting is bij verbreken van het zegel) zullen de kosten hiervan, te weten 125 euro per blusser, de huurder worden aangerekend.
De rode kastjes op de muur zijn er ter activering van het brandalarm. Dit brandalarm zal in de vorm van een harde sirene klinken na indrukken van het knopje in een van de rode kastjes.  Deze sirene zal pas uitgaan na het resetten van het brandalarm. Deze reset kan en mag alleen door de verhuurder gedaan worden. Bij onnodig indrukken van het brandalarm zal er een boete van 125 euro worden gerekend! Vertel uw kinderen dat dit dus niet mag!

Oplevering.

10. Oplevering.
10.1. Eindschoonmaak Zoals u allen weet is personeel erg duur. Goed schoonmaken kost veel tijd. 
Daarom vragen wij van u de volgende bijdragen. 
Het huis en de tuin in zijn oorspronkelijke staat op te leveren o.a.:

a : De prullenbakken en vuilnisbak leeg te maken en alle huisvuil gescheiden zoals
voorgeschreven uitsluitend in dichtgeknoopte en geautoriseerde vuilniszakken bij de
deur te zetten. Wanneer het huisvuil niet volgens de voorschriften gescheiden is, brengt
dat per definitie een boete van 70,00 euro met zich mee.
b : Leeg glas in de glascontainer te deponeren. Deze bevindt zich tegenover de garage en pompstation Andre Total, eerste kruispunt richting Lierneux.
c : Pannen, servies, bestek etc. dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen.
d : De dekens en kussens op de bedden op te vouwen zoals U ze bij aankomst aantrof.
e : Het huis opgeruimd en gestofzuigd op te leveren en alle meubilair op zijn
oorspronkelijke plaats teruggezet.
f : Indien u toestemming had om een hond of honden mee te brengen, zorg te dragen
dat wij bij uw vertrek hier niets van zien of ruiken.
g : Alle schades, breuk of gebreken te melden.
h : Buitentafels en -stoelen opruimen en de barbecue/pizzaoven schoonmaken.
Kortom alles in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen. Wanneer u op bovengenoemde
punten in gebreke blijft, is een meerprijs voor de schoonmaak onvermijdelijk.

Aansprakelijkheid.

11. Aansprakelijkheid.
11.1.  De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade van welke
aard ook tijdens of ten gevolge van een verblijf in de door de huurder gehuurde
vakantiewoning, noch voor het onklaar raken of buiten werking vallen van de in de 
vakantiewoning aanwezige technische apparatuur.
11.2. De huurder en alle personen en/of dieren die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verliezen en/of schade die voor de verhuurder en/of enige derde zal
ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt
door handelen of nalaten van henzelf, dan wel van derden die zich door hun toedoen in de
vakantiewoning bevinden, alsmede alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak
die zij onder zich hebben.
11.3. Elke woning is door de verhuurder, dan wel door één van haar afgevaardigden vooraf bezocht
en volledig gecontroleerd. De beschrijvingen die op internet worden opgenomen zijn juist 
en te goeder trouw opgesteld. Noch thans wijst de verhuurder iedere verantwoordelijkheid af voor
eventuele wijzigingen die buiten haar medeweten door de eigenaar werden aangebracht.
11.4. Er is sprake van overmacht aan de zijde van de verhuurder indien de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door
omstandigheden gelegen buiten de wil van de verhuurder, hieronder mede begrepen oorlogsgevaar,
brand, overstromingen, stakingen en andere storingen of gebeurtenissen. De verhuurder draagt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien hierdoor de gedeeltelijke of gehele uitvoering
van de overeenkomst volstrekt onmogelijk zou worden gemaakt, verbindt de verhuurder zich ertoe de
door de huurder betaalde huurprijs terug te betalen. Voorwaarde hiertoe is wel dat de huurder
onmiddellijk contact opneemt met de verhuurder en het probleem daarenboven schriftelijk bevestigt
binnen de 24 uur na kennisname ervan via e-mail dan.pottasch@gmail.com. Indien voormelde
schriftelijke melding niet werd gedaan en de huurder zonder toestemming van de verhuurder de
vakantiewoning vroegtijdig heeft verlaten, verliest de huurder elk recht op eventuele
terugbetaling van de huurprijs. Klachten die pas na het vertrek van de huurder worden
ingediend,zullen niet in overweging worden genomen en er zal geen recht op schadevergoeding
kunnen worden geëist.
11.5. Indien de verhuurder niet in de mogelijkheid verkeert de gehuurde woning ter beschikking van
de huurder te stellen door overmacht of door om het even welke andere reden die buiten haar
wil ligt, uitgesloten opzet en/of grove fout van de verhuurder dan wel van haar aangestelde, is het
de verhuurder toegestaan de huurder een gelijkwaardige woning voor te stellen mits uitdrukkelijk
akkoord van de huurder. Is de huurprijs van deze woning lager, zal het prijsverschil aan de
huurder van de vakantiewoning worden terugbetaald. Indien partijen niet tot een akkoord
geraken, kunnen zij elk het contract opzeggen. De verhuurder zal dan enkel het gestorte bedrag van
de huurprijs terugbetalen en geen enkele andere onkosten vergoeden.
11.6. Alle betwistingen in verband met reservering en huur zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter.
Zijn akkoordverklaring met de voorwaarden tijdens de reservering online,
veronderstelt dat de huurder kennis heeft genomen van de algemene huurcondities van de verhuurder
en ze bijgevolg zonder enig voorbehoud noch uitzonderingen heeft aanvaard.
11.7. Zo sommige voorwaarden of clausules uit de overeenkomst niet gelden, laat dit de
geldigheid van de overige voorwaarden van de overeenkomst onverlet.

bottom of page